Menu

Menu

ForsideVarde by BillederNyhederKalenderVarde ByProjekterFacebookOm Kontakt Formand Flemming Bynge Næstformand Poul Henning Sekretær Preben Tirstrup Kasser Ernst JessenCarsten Schultz-NielsenCarsten SundbækCarsten Pedersen Erik Steen KristensenHenrik NielsenInge JacobsenOle Thomsen DagsordenBudgetGeneralforsamlingVedtægterLinksUdviklingsplaner
Foto:

Vedtægter

Udviklingsrådet Varde By

Vedtægter for Udviklingsrådet for Varde By


 • 1. Formål
  1. Udviklingsrådet skal være et koordinerende forum, der kan bidrage til at fremme udviklingen i Varde by, samt i kommunen som helhed.
  2. Udviklingsrådet skal være talerør for Varde by i sager, der vedrører udviklingen af byen.
  3. Udviklingsrådet indgår sammen med de andre udviklingsråd i kommunen i et netværk, der sikrer den nødvendige dialog mellem Varde by og kommunalbestyrelsen.
  4. Udviklingsrådet kan styrke samarbejdet mellem borgere, foreningsliv, erhvervsliv, lokalråd og de kommunale institutioner i Varde by.

  § 2. Medlemskab af bestyrelsen
  Enhver borger, forening, gruppe, lokalråd, institution m.v., der har virke i Varde by, kan optages som medlem..
  Stk. 2. Bestyrelsen træffer efter anmodning beslutning om optagelse, som herefter sker med omgående virkning. Optagelsen forelægges til godkendelse på førstkommende generalforsamling.

  § 3. Udmeldelse og eksklusion
  Udmeldelse kan ske med mindst 1 måneds skriftligt varsel og træder i kraft fra næstfølgende kalenderårs begyndelse.
  Stk. 2. Begrundet eksklusion kan kun ske ved generalforsamlingens beslutning efter samme regler som ved vedtægtsændringer, jf. § 10.

  § 4. Udviklingsrådets sammensætning
  Udviklingsrådet ledes af en generalforsamling. Ingen enkeltpersoner kan repræsentere mere end én medlemsforening.
  Stk. 2. Til at varetage det løbende arbejde mellem generalforsamlingsmøderne vælges en bestyrelse jf. § 5.

  § 5. Bestyrelsen
  Bestyrelsen består af 11 medlemmer samt 2 suppleanter.
  Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer og suppleanter vælges på generalforsamlingen.
  Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer og suppleanter vælges for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted.
  Stk. 4 Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en kasserer.
  Stk. 5. Bestyrelsen arbejder under ansvar over for generalforsamlingen.
  Ved evt. afstemninger i bestyrelsen har hvert medlem én stemme.
  Stk. 6. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg/arbejdsgrupper, som refererer direkte til bestyrelsen.
  Stk 7. Bestyrelsesantallet kan tilpasses Udviklingsrådets størrelse.

  § 6. Økonomi
  Udviklingsrådets regnskabsår er kalenderåret.
  Stk. 2. For udviklingsrådets forpligtigelse hæfter alene udviklingsrådets formue. Ingen medlemsgruppe og intet medlem af bestyrelsen kan forpligtes økonomisk.
  Stk. 3. Generalforsamlingen vælger på hvert ordinært møde 1 revisor for en 1-årig periode. Genvalg kan finde sted.

  § 7. Generalforsamlingen
  Generalforsamlingen er udviklingsrådets højeste myndighed.
  Stk. 2. Ordinær generalforsamling skal afholdes én gang årligt inden 1. april
  Stk. 3. Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen ved udsendelse af dagsorden med mindst 14-dages varsel ved annoncering i lokale ugeaviser
  Indkaldelsen skal indeholde angivelse af tid og sted for mødets afholdelse samt dagsorden.
  Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Aflæggelse af beretning om udviklingsrådets virke i det forløbne år
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  5. Godkendelse af budget
  6. Indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
  9. Eventuelt.
  Stk 4. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

  Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt eller hensigtsmæssigt, eller når mindst 25 af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af, hvilke emner/punkter der skal indgå i dagsordenen.

  § 8. Afstemningsregler på generalforsamlingen
  Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal uanset antal fremmødte medlemmer.
  Stk. 2. Hvert medlem har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
  Stk. 3. Skriftlig afstemning skal ske, såfremt blot én repræsentant kræver dette, dog altid ved personvalg.

  § 9. Fælles udviklingsråd
  Udviklingsrådet vælger en repræsentant, der indgår i det fælles udviklingsråd i kommunen.

  § 10. Vedtægtsændringer
  Vedtægtsændringer skal vedtages på en generalforsamling af mindst 2/3 af samtlige fremmødte. Man er stemmeberettiget, når man er stemmeberettiget til kommunalvalget..

  § 11. Ophævelse
  Ophævelse af Udviklingsrådet kan ske efter de samme regler, som er gældende for vedtægtsændringer.
  Stk. 2. Udviklingsrådets midler tilbageføres til kommunen.


  Revideret på stiftende generalforsamling d. 8.3. 2007.